حمزه خواستار: عوامل موثر بر تقویت غرور ملی باید شناسایی و تقویت شود

روتیتر:استاد دانشگاه خوارزمی در تشریح نتایج حاصل از یک پژوهش علمی – میدانی با بیان اینکه ایجاد غرور ملی باعث می شود تا قله های موفقیت در نوردیده شود، گفت: عوامل موثر بر تقویت غرور ملی باید شناسایی و تقویت شود.

به گزارش روتیتر ,حمزه خواستار در گفتگو با خبرنگار ما پیرامون تاملی چیستی بر خودباوری ملی با بیان اینکه خودباوری ملی به‌رغم پنداشت عمومی اندیشمندان از چیستی آن، هنوز مفهوم مبهم و تعریف نشده ای است، بیان کرد: بررسی ادبیات تحقیقدر این زمینه نشان می  دهد که اجماعی در مورد مفهوم  پردازی برای آن صورت نگرفته است و طبیعتا پرداختن به آن بدون فراهم شدن تعاریف و اصول نظری ممکن نیست، با توجه به ناکافی بودن ادبیات تحقیق در زمینه خودباوری ملی محققان در تلاش هستند تا با استخراج عوامل و مولفه‌های موثر بر خودباوری ملی، راه را برای پژوهشگران بعدی هموار سازند.استاد دانشگاه خوارزمی بیان کرد: در طول تاریخ همواره دولت های ملی تلاش در راستای ارتقاء روح غرور ملی و القای خودباوری در میان ملت خود داشته‌اند، این امر به ویژه در سده بیستم و در اوج رشد گرایش های ناسیونالیستی افزایش بسیار زیادی یافت، به شکلی که در میان تمام دولت‌های کوچک و بزرگ جهان، تلاش برای ایجاد تاریخی حماسی و ایجاد غرور ملی حتی تا حد ملت سازی نیز پیش رفت.

خواستار اظهار کرد: اهمیت خودباوری ملی ناشی از این واقعیت است که دستیابی به اهداف و آرمان‌های موجود در سطح گروه  های اجتماعی مانند ملت‌ها، جز در پرتو عزم جمعی و خودباوری ملی محقق نمی‌شود.

استاد دانشگاه خوارزمی گفت: تاریخ نشان داده است هنگامی که ملتی سرشار از باور به تواناییهای خود بوده است افقهای افتخار را درنوردیده و برعکس هنگامی که از غرور ملی و باور به توانایی‌های خود خالی شده است، در
سراشیب ضعف، دست‌نشاندگی و حتی اضمحلال قرار گرفته است.

خواستار افزود: با توجه به این واقعیت که خودباوری و اعتماد به نفس ملی به مثابه عامل قوام بخش و مبنای اصلی همبستگی یک ملت است و دولت‌ها می‌توانند از آن به عنوان ابزاری برای تشویق و ترغیب جامعه به سمت پیشرفت و غایت‌های مطلوب استفاده کنند، از این رو شناخت خودباوری و مؤلفه های آن به صورت علمی و ارائه نتایج این تحقیقات به سیاست‌گذاران کشور ضروری است.

استاد دانشگاه خوارزمی گفت: نگاهی به تحقیقات گذشته در این زمینه، خلاء در چیستی شناسی و نقص در شناخت مؤلفه های خودباوری آن را نشان می‌دهد، پژوهش برای کاوش در بنیان های نظری خودباوری ملی و چگونگی افزایش و تقویت مستمر آن از این رو ضرورت دارد که برای بحث در زمینه خودباوری ملی ابتدا باید آن را به صورت علمی مفهوم پردازی کرده، ابعاد آن را مشخص کرد و مولفه های آن را شناخت تا با درک حاصله بتوان در راستای چگونگی استفاده از آن برای رسیدن به اهداف اساسی کشور استفاده کرد.

وی اظهار کرد: پژوهشگران در تلاش برای تدوین این بنیان نظری، اقدام به بررسی خودباوری ملی در بستر مطالعات تاریخی کرده‌اند تا مفهوم  پردازی قابل قبولی از خودباوری ملی و مولفه  های آن ارائه دهند، به گونه  ای که راهگشای تحقیقات بعدی در این زمینه باشد.

به گفته خواستار، علی‌رغم آگاهی از اهمیت خودباوری، دانش ما در مورد عوامل موثر بر ایجاد خودباوری ملی و ابعاد آن هنوز بسیار ناقص است. این در حالی است که شناخت عوامل موثر بر این مفهوم می  تواند به مسئولان امر کمک کند که این تصور مشترک با اهمیت را بهتر و دقیق‌تر شکل دهند.

استاد دانشگاه خوارزمی بیان کرد: اهمیت خودباوری ملی در تعیین سرنوشت ملت‌ها نیاز ما به انجام تحقیقات گسترده را نشان می  دهد. این تحقیقات باید عوامل موثر بر خودباوری ملی را مشخص کرده و فرایندهای تقویت و حفظ آن را نشان دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*