در نیمه نخست امسال ثبت شد؛
افت ۳٫۶ درصدی ساخت واحدهای مسکونی در کشور

روتیتر: مرکز آمار ایران از کاهش ۲۲٫۹ درصدی ساخت واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه هایی که شهرداری تهران برای احداث ساختمان صادر کرده و افت ۳٫۶ درصدی در کل شهرداری های کشور در نیمه ی نخست سال ۹۴نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر، بررسی نتایج طرح ‘ گردآوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور’ نشان می دهد، در نیمه اول سال ۱۳۹۴، احداث ۳۷ هزار و ۶۵۶ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای ساخت ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده که نسبت به نیمه اول سال قبل حدود ۲۲٫۹ درصد کاهش داشته است. میانگین تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه ها ۸٫۴ واحد بوده است.
همچنین تعداد چهار هزار و ۵۰۱ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در نیمه ی اول سال ۱۳۹۴ صادر شده که نسبت به نیمه ی اول سال گذشته حدود ۲۲٫۷ درصد کاهش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ بالغ بر۶ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع بوده که نسبت به نیمه نخست سال قبل حدود ۲۶٫۴ درصد کاهش داشته است.
میانگین مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره مورد بررسی حدود یک هزار و ۴۹۰ مترمربع بوده است.
در نیمه نخست امسال برای حدود یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۴۰۰ مترمربع زمین پروانه احداث ساختمان صادر شده که نسبت به نیمه نخست سال قبل ۲۶٫۹ درصد کاهش داشته است. میانگین مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۱۰ مترمربع بوده است.
توزیع پروانه های احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات بنای آنها در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ نشان می دهد حدود ۰٫۴ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۰٫۷ درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، ۱٫۷ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۵٫۵ درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و ۹۱٫۷ درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است.
توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در بنای آن ها در نیمه ی اول سال ۱۳۹۴ نشان می دهد ۳۳٫۶ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، ۶۶٫۳ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه و ۰٫۱ درصد برای احداث ساختمان با سایر انواع اسکلت صادر شده است.

** نقاط شهری کشور
در نیمه نخست سال ۱۳۹۴، براساس پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور تعداد ۱۷۹ هزار و ۸۹ واحد مسکونی پیش بینی شده که نسبت به نیمه نخست سال قبل حدود ۳٫۶ درصد کاهش داشته است.‏
متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۲٫۹ واحد بوده است .
این گزارش ادامه می دهد: تعداد ۶۲ هزار و ۱۱ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ صادر شده که نسبت به نیمه اول سال قبل حدود ۸٫۱درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ حدود۳۲میلیون و ۹۱۳ هزار مترمربع بوده که نسبت به نیمه نخست سال قبل حدود۶٫۳ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه ها ۵۳۱ مترمربع است.
مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ حدود ۹۲۲میلیون و ۴۲۱هزار و ۹۰۰ مترمربع بوده که نسبت به نیمه نخست سال قبل ۷٫۸ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۶۲ مترمربع گزارش شده است.
توزیع پروانه های احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات بنای آنها در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ نشان می دهد حدود۲۹٫۳ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های یک طبقه،۲۵٫۷ درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه،۱۵٫۳ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه،۹٫۷ درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و ۲۰ درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است.
توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در بنای آنها در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ نشان می دهد ۲۰٫۶ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، ۵۷٫۶ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه،۲۰٫۷ درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن و
۱٫۱ درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*