تلاش بیهوده برای تخریب کیانی شهردار کرج؛
حنایی که دیگر رنگ ندارد

سید محمد میرحبیبی:”هدف وسیله را توجیه نمیکند؛ قطعا”.

“و اگر این هدف ناظر بر سهم خواهی و بی بهره از حداقل ترین اصول کارشناسی باشد قطعا ،هرگز و قهرا هیچ وسیله ای را توجیه نمیکند”

تخریب های بی پایه واساس و بی مایه کارشناسی که اینک بیشتر از سوی بوقچی های لمپنیسم و اگزیستانسیالیسم محور مطرح میشود همچون یکسال گذشته علیه شهردار جوان کرج و منتخب شورای اسلامی شهر مجددا آغاز شده است .

تخریب هایی که اکثرا از هر بوی تعفنی بهره میجوید:باج خواهی ،سهم خواهی ، پرونده های مشکل دار، کارچاقکنی،فاکتور سازی ،پست خواهی و… اینها بخشی از انگیزه تخریبچی هایی هستند که طی یک سال و نیم گذشته در فضای مجازی حداقلی منتشر میشوند.

گرچه پاسخ به این تخریب ها نه تنها الزامی ندارد بلکه تکرار بدیهیات است اما می بایست اندکی ماهیت آنها را تشریح میشد.

طرح انتقادات از مهرداد کیانی شهردار کلانشهر کرج اگر ماهیت تخریب و سهم خواهی نداشته باشد می بایست مشتقی از زمان ،امکانات ،نیروهای کارآمد، برنامه های دراختیار،بودجه بندی و اختیاراتی باشد که در اختیار شهردار کرج قرارگرفته است. 

بی تردید گذشت ٢ ماه از انتخاب مهرداد کیانی نمیتواند  زمان مناسبی برای انتقاد از شهردار کرج که هیچ حتی مدیر یک مدرسه باشد چه به کلانشهری که نه بودجه سال جاری اش را شهردار تدوین کرده است و نه مدیرانش را وی منصوب .

یک سال حداقل ترین زمان برای انتقاد از عملکرد شهردار کلانشهر همون کرج با ٢ میلیون جمعیت میباشد. 

فرصتی که نه به مصطفی سعیدی داده شد و نه به منوچهر غفاری ..مصطفی سعیدی را نیز تنها پس از ٢ ماه به آستانه استیضاح کشاندند.

عملکرد مصطفی سعیدی که هم جهادی بود و هم مردمی و هم موفق را که ندیدند و هر روز مورد تخریب و تهمت و تهدید قرار دادند. منوچهر غفاری که اتفاقا عمرانی و عملگرا بود یک شبه تنها گذاشتند و اینک مهرداد کیانی را بی هیچ توجیه و دلیلی و تنها ٢ ماه پس از صدور حکمش مورد شدید ترین تخریب ها با همان سناریوی کلیپ سازان قرارداده اند.

مهرداد کیانی؛ جوان،مسلط و پر انگیزه و اتفاقا آشنا به کرج . در شرایطی مورد تخریب ها قرار گرفته  که ١٠ سال مدیرعامل یکی از مهمترین سازمان های شهرداری کرج بوده و در معاونت پارلمانی وزارت کشور عملکرد چشمگیری داشته است.

انتقاد از مهرداد کیانی با همان ابزارهای نخ نما شده یک سال گذشته توسط بوقچی های بی هویت و تلگرامچی های باج خواه و در شرایطی که نه بودجه و برنامه امسال را او تدوین کرده و نه مدیرانش را انتخاب و نه فرصت و زمان مناسب برای طرح و اجرای برنامه هایش داشته ، چیزی جز تخریب نیست.

تخریب هایی که بیش از یک سال است نه اثری دارد و نه رنگی. 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*