قائم مقام وزیر کشور خبر داد:
استان های همدان و البرز بیشترین و کمترین تعداد تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس

روتیتر: قائم مقام وزیر کشور گفت: استان همدان با ۶۹ درصد بیشترین و استان البرز با ۲۹ درصد کمترین تایید صلاحیت شدگان را در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان به خود اختصاص داده اند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر به نقل از خبرگزاری ایرنا، حسینعلی امیری روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، جدیدترین آمار بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک استان ها را اعلام کرد.
وی اظهارداشت: در استان تهران از تعداد دو هزارو ۷۵۳ نفر ثبت نام کننده ۷۹ نفر انصراف دادند و دو هزار و ۵۹۰ نیز در هیات های اجرایی تایید و۱۳۰ نفر هم رد شدند.
وی افزود: پس از هیات های اجرایی نوبت به بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت رسید که در این مرحله نیز تعداد ۸۷۲ نفر تایید، ۶۸۳ نفر رد و یک هزارو ۱۴۳ نفر صلاحیتشان احراز نشد.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در بررسی شورای نگهبان نیز ۴۷ درصد از ثبت نام کنندگان که شامل یک هزارو ۲۹۶ نفر هستند تایید و یک هزارو ۳۷۷ نفر هم رد صلاحیت شدند.

** استان آذربایجان شرقی
امیری ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی ازتعداد ۶۲۳ نفر ثبت نام کننده ۳۶ نفر انصراف و ۵۷۶ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۳۲ نفر هم رد شدند.
وی افزود: در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت نیز تعداد ۳۵۹ نفر تایید، ۱۲۱ نفر رد و ۱۱۱ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
عضو ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۸ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۳۶۴ نفر است و ۲۲۳ نفر را هم صلاحیتشان رد شد.

** استان آذربایجان غربی
امیری افزود: در استان آذربایجان غربی از تعداد ۴۴۴ نفر ثبت نام کننده ۲۵ نفر انصراف و ۳۸۷ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۴۷ نفر هم رد شدند.
وی یادآور شد: در بررسی صلاحیت ها پس از هیات های اجرایی در هیات نظارت تعداد ۱۵۴نفر تایید، ۱۶۱ نفر رد و ۱۱۰ نفر نیزصلاحیتشان احراز نشد.
قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۴۱ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۱۸۰ نفر است و ۲۴۱ نفر را هم صلاحیتشان را رد کرد.

**استان اردبیل
به گفته امیری در استان آذربایجان غربی از تعداد ۲۰۳ نفر ثبت نام کننده ۱۸ نفر انصراف و ۱۸۹ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۹ نفر هم رد شدند.
وی افزود: پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۱۲۳ نفر تایید، ۴۸ نفر رد و ۱۶ نفر نیزصلاحیتشان احراز نشد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۶۲ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۱۲۵ نفر است و ۶۰ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان اصفهان
امیری گفت: در استان اصفهان از تعداد یک هزارو ۱۵ نفر ثبت نام کننده ۸۳ نفر انصراف و ۸۶۴ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۱۰۸ نفر هم رد شدند.
وی افزود: پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۲۸۷ نفر تایید، ۳۷۳ نفر رد و ۲۸۰ نفر نیزصلاحیتشان احراز نشد.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۴۴ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۴۵۰ نفر است، همچنین ۴۸۲ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان البرز
قائم مقام وزیر کشور گفت: در استان البرز از تعداد ۲۸۱ نفر ثبت نام کننده ۷ نفر انصراف و ۲۶۰ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۱۷ نفر هم رد شدند.
وی افزود: از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۴۶ نفر تایید، ۶۹ نفر رد و ۱۶۱ نفر نیزصلاحیتشان احراز نشد.
به گفته امیری شورای نگهبان نیز در این مرحله ۲۹ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۸۱ نفر است، همچنین ۱۹۳ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان ایلام
امیری در ادامه گفت: در استان ایلام از تعداد ۱۰۷ نفر ثبت نام کننده ۶ نفر انصراف و ۹۵ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۸ نفر هم رد شدند.
وی خاطرنشان کرد که پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۴۷ نفر تایید، ۴۰ نفر رد و ۱۴ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
به گفته سخنگوی وزارت کشور، شورای نگهبان نیز در این مرحله ۴۳ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۴۶ نفر است، همچنین ۵۵ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان بوشهر
امیری افزود: در استان بوشهر از تعداد ۱۱۰ نفر ثبت نام کننده ۵ نفر انصراف دادند که تمام ۱۰۵ نفر در هیات های اجرایی تایید شدند.
وی اظهار کرد که پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۴۹ نفر تایید، ۳۶ نفر رد و ۲۰ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
قائم مقام وزیر کشور تایید کرد که شورای نگهبان نیز در این مرحله ۴۸ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۵۳ نفر است، همچنین ۵۲ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان خراسان جنوبی
امیری گفت: در استان خراسان جنوبی از تعداد ۱۰۲ نفر ثبت نام کننده ۶ نفر انصراف دادند و ۹۱ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۹ نفر هم رد شدند.
وی افزود: پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۴۲ نفر تایید، ۲۳ نفر رد و ۳۲ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
به گفته قائم مقام وزیر کشور، شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۲ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۵۳ نفر است، همچنین ۴۳ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان خراسان رضوی
امیری در ادامه گفت: در استان خراسان رضوی نیز از تعداد ۸۵۵ نفر ثبت نام کننده ۲۹ نفر انصراف دادند و ۸۰۷ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۳۱ نفر هم رد شدند.
وی بیان کرد که پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۵۱۲ نفر تایید، ۱۲۸ نفر رد و ۱۹۳ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
به گفته قائم مقام وزیر کشور شورای نگهبان نیز در این مرحله ۶۶ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۵۶۱ نفر است، همچنین ۲۶۶ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان خراسان شمالی
امیری تصریح کرد که در استان خراسان شمالی از تعداد ۹۵ نفر ثبت نام کننده ۳ نفر انصراف دادند و ۹۰ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۳ نفر هم رد شدند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۵۱ نفر تایید، ۲۲ نفر رد و ۱۹ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
وی اعلام کرد: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۶۴ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۶۱ نفر است، همچنین ۳۱ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان خوزستان
سخنگوی وزارت کشور با بیان این که در استان خوزستان از تعداد ۶۲۳ نفر ثبت نام کننده ۲۳ نفر انصراف دادند و ۵۶۳ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۴۲ نفر هم رد شدند، افزود: پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۲۲۳ نفر تایید، ۲۲۷ نفر رد و ۱۵۲ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
امیری گفت: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۸ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۳۶۱ نفر است، همچنین ۲۳۹ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان زنجان
قائم مقام وزیر کشور بیان کرد: در استان زنجان از تعداد ۱۸۷ نفر ثبت نام کننده ۴ نفر انصراف دادند و ۱۷۲ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۱۴ نفر هم رد شدند.
وی با یادآوری این که پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۹۹ نفر تایید، ۴۹ نفر رد و ۳۵ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد، تصریح کرد: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۶ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۱۰۵ نفر است، همچنین ۷۸ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان سمنان
به گفته قائم مقام وزیر کشور در استان سمنان از تعداد ۱۰۹ نفر ثبت نام کننده ۸ نفر انصراف دادند و ۹۸ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۷ نفر هم رد شدند.
امیری افزود: پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۴۴ نفر تایید، ۱۸ نفر رد و ۴۰ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
وی یادآور شد: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۷ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۶۲ نفر است، همچنین ۳۹ نفر هم صلاحیتشان تایید نشد.

** استان سیستان و بلوچستان
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد که در استان سیستان و بلوچستان نیز از تعداد ۲۹۹ نفر ثبت نام کننده ۱۹ نفر انصراف دادند و ۲۷۲ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۱۷ نفر هم رد شدند.
وی در ادامه گفت: پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۱۰۵ نفر تایید، ۹۰ نفر رد و ۸۷ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
به گفته امیری، شورای نگهبان نیز در این مرحله ۴۲ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۱۲۶ نفر است، همچنین ۱۵۴ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان فارس
امیری خاطر نشان کرد: در استان فارس از تعداد ۷۲۷ نفر ثبت نام کننده ۵۸ نفر انصراف دادند و ۶۵۴ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۴۸ نفر هم رد شدند.
وی تصریح کرد که پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۲۰۹ نفر تایید، ۱۷۲ نفر رد و ۲۹۹ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
قائم مقام وزیر کشور افزود: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۴ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۳۹۰ نفر است، همچنین ۲۷۹ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان قزوین
وی همچنین گفت: در استان قزوین از تعداد ۱۵۳ نفر ثبت نام کننده ۷ نفر انصراف دادند و ۱۳۵ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۱۵ نفر هم رد شدند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۶۲ نفر تایید، ۴۰ نفر رد و ۴۶ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
به گفته وی شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۴ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۸۳ نفر است، همچنین ۶۳ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان قم
امیری با یادآوری این که در استان قم از تعداد ۱۶۱ نفر ثبت نام کننده ۱۴ نفر انصراف دادند و ۱۴۰ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۱۶ نفر هم رد شدند، افزود: پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۶۹ نفر تایید، ۴۲ نفر رد و ۴۱ نفر نیز در این استان صلاحیتشان احراز نشد.
به گفته قائم مقام وزیر کشور شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۸ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۹۴ نفر است، همچنین ۵۳ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان کردستان
امیری افزود: در استان کردستان نیز از تعداد ۲۱۳ نفر ثبت نام کننده ۷ نفر انصراف دادند و ۱۷۶ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۳۲ نفر هم رد شدند.
به گفته سخنگوی وزارت کشور پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۶۵ نفر تایید، ۱۱۰ نفر رد و ۳۲ نفر نیز صلاحیتشان در این استان احراز نشد.
وی خاطر نشان کرد که شورای نگهبان نیز در این مرحله ۴۷ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۱۰۱ نفر است، همچنین ۱۰۶ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان کرمان
امیری اظهار داشت: در استان کرمان از تعداد ۲۶۷ نفر ثبت نام کننده ۱۹ نفر انصراف دادند و ۲۳۱ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۲۵ نفر هم رد شدند.
به گفته وی پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۱۳۲ نفر تایید، ۶۳ نفر رد و ۵۷ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
همچنین وی تصریح کرد: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۴ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۱۴۴ نفر است، همچنین ۱۰۵ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان کرمانشاه
امیری اعلام کرد که در استان کرمانشاه از تعداد ۲۹۵ نفر ثبت نام کننده ۱۵ نفر انصراف دادند و ۲۳۸ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۴۸ نفر هم رد شدند.
وی با بیان اینکه پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۶۴ نفر تایید، ۱۹۴ نفر رد و ۲۳ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد، در ادامه افزود: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۳۱ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۹۲ نفر است، همچنین ۱۸۹ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان کهگیلویه و بویراحمد
قائم مقام وزیر کشور در افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد از تعداد ۱۰۸ نفر ثبت نام کننده ۵ نفر انصراف دادند و ۹۸ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۷ نفر هم رد شدند.
به گفته امیری پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۵۹ نفر تایید، ۲۷ نفر رد و ۱۸ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
وی افزود: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۶۶ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۷۱ نفر است، همچنین ۳۲ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان لرستان
امیری افزود: در استان لرستان از تعداد ۳۰۷ نفر ثبت نام کننده ۱۱ نفر انصراف دادند و ۲۸۳ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۱۷ نفر هم رد شدند.
به گفته وی پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۱۴۹ نفر تایید، ۹۹ نفر رد و ۴۹ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
قائم مقام وزیر کشور گفت که شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۶ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۱۷۲ نفر است، همچنین ۱۲۴ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان مازندران
وی یادآور شد که در استان مازندران از تعداد ۳۰۵ نفر ثبت نام کننده ۱۲ نفر انصراف دادند و ۲۵۱ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۴۴ نفر هم رد شدند.
قائم مقام وزیر کشور با یادآوری این که پس از هیات های اجرایی، در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۱۳۹ نفر تایید، ۱۰۷ نفر رد و ۴۷ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد گفت: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۵ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۱۶۹ نفر است، همچنین ۱۲۳ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان مرکزی
عضو ستاد انتخابات کشور همچنین اظهارداشت: در استان مرکزی نیز از تعداد ۳۴۴ نفر ثبت نام کننده ۱۴ نفر انصراف دادند و ۳۲۲ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۱۴ نفر هم رد شدند.
امیری با بیان این که پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۱۴۷ نفر تایید، ۷۱ نفر رد و ۱۱۵ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۳ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۱۸۳ نفر است، همچنین ۱۴۷ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان هرمزگان
سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که در استان هرمزگان از تعداد ۱۰۱ نفر ثبت نام کننده ۲۴ نفر انصراف دادند و ۷۲ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۱۷ نفر هم رد شدند.
وی افزود: پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۳۱ نفر تایید، ۲۷ نفر رد و ۱۹ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
امیری تصریح کرد: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۴۱ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۴۱ نفر است، همچنین ۳۶ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان همدان
قائم مقام وزیر کشور همچنین افزود: در استان همدان از تعداد ۲۹۶ نفر ثبت نام کننده ۱۱ نفر انصراف دادند و ۲۸۶ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۴ نفر هم رد شدند.
امیری یادآور شد: پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۱۵۵ نفر تایید، ۶۰ نفر رد و ۷۲ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشدند.
وی اعلام کرد که شورای نگهبان نیز در این مرحله ۶۹ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۲۰۳ نفر است، همچنین ۸۳ نفر هم صلاحیتشان را تایید نکرد.

** استان یزد
امیری در ادامه افزود که در استان یزد از تعداد ۱۷۲ نفر ثبت نام کننده ۵ نفر انصراف دادند و ۱۶۷ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۴ نفر هم رد شدند.
به گفته قائم مقام وزیرکشور پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۸۰ نفر تایید، ۳۷ نفر رد و ۵۱ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
امیری افزود: شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۸ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۹۹ نفر است، همچنین ۶۸ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان چهار محال و بختیاری
سخنگوی وزارت کشور همچنین گفت: در استان چهار محال و بختیاری از تعداد ۱۴۶ نفر ثبت نام کننده ۲۸ نفر انصراف دادند و ۱۴۰ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و یک نفر هم رد شد.
وی افزود: پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۶۵ نفر تایید، ۴۰ نفر رد و ۱۶ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
به گفته امیری شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۱ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۷۴ نفر است، همچنین ۴۶ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان گلستان
وی همچنین تایید کرد که در استان گلستان از تعداد ۳۰۴ نفر ثبت نام کننده ۲۱ نفر انصراف دادند و ۲۸۰ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۱۸ نفر هم رد شدند.
امیری با اشاره به اینکه پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۱۴۰ نفر تایید، ۸۵ نفر رد و ۶۵ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد، گفت:شورای نگهبان نیز در این مرحله ۴۹ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۱۴۹ نفر است، همچنین ۱۳۵ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.

** استان گیلان
امیری خاطرنشان کرد که در استان گیلان از تعداد ۳۶۷ نفر ثبت نام کننده ۲۶ نفر انصراف دادند و ۳۳۵ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۲۳ نفر هم رد شدند.
وی گفت: پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت تعداد ۱۶۴ نفر تایید، ۱۱۴ نفر رد و ۶۹ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
به گفته سخنگوی وزارت کشور شورای نگهبان نیز در این مرحله ۵۳ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۱۹۶ نفر است، همچنین ۱۴۵ نفر هم صلاحیتشان را رد کرد.
قائم مقام وزیر کشور یادآور شد: در خصوص ۲۵ نفر از ثبت نام کنندگان هیچ اظهار نظری نشده و در مجموع ۶۲۷ نفر انصراف داده اند که در این آمار نیامده است.
سخنگوی وزارت کشور گفت: در مجموع و بر اساس آمار در کل کشور از تعداد ۱۲هزار و ۷۲ نفر ثبت نام کننده ۶۲۸ نفر انصراف داده که ثبت شده است و ۱۰هزار و ۹۶۷ نفر نیز در هیات های اجرایی تایید و ۸۰۷ نفر هم رد شدند.
امیری تصریح کرد: در سراسر کشور پس از هیات های اجرایی در بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت نیز تعداد چهارهزار و ۷۴۳ نفر تایید، سه هزار و ۳۷۶ نفر رد و همچنین تعداد سه هزار و ۴۳۲ نفر نیز صلاحیتشان احراز نشد.
به گفته سخنگوی وزارت کشور، شورای نگهبان در مجموع ۵۲٫۱۳ درصد از ثبت نام کنندگان را تایید کرد که شامل ۶ هزار و ۱۸۵ نفر است، همچنین پنج هزار و ۲۶۷ نفر هم صلاحیتشان توسط این شورا رد شده اند.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم اسفندماه ۹۴ همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*